Home / algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor een overeenkomst tussen de Muziekbeleving en een rechtspersoon

Fijn dat je overweegt om diensten af te nemen bij De Muziekbeleving. We streven ernaar om zo transparant mogelijk te zijn. Daarom bieden we heldere algemene voorwaarden in begrijpelijk Nederlands. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je afsluit met De Muziekbeleving. De datum van het tekenen van de offerte is bepalend voor de versie van voorwaarden die van toepassing zijn. Voordat je als aanvrager onze offerte gaat ondertekenen en daarmee een overeenkomst met ons sluit is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen. Door het ondertekenen van de offerte ga je met ons een overeenkomst aan en geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

 

Artikel 1 Definities

1.1   De Muziekbeleving, gevestigd aan de Daalweg 23 te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK‐nummer: 123456789

1.2   Aanvrager: Degene die namens een rechtspersoon bevoegd is tot het ondertekenen en daarmee aangaan van een overeenkomst zoals omschreven in de uitgebrachte offerte.

1.3   Deelnemer(s): Die persoon/personen die namens de aanvrager of aanvragende instelling deelneemt/deelnemen aan de opdracht zoals geformuleerd in de overeenkomst tussen de Muziekbeleving en de aanvrager.

1.4   De overeenkomst: Een offerte die ondertekend is door de opdrachtgever waarbij de opdrachtgever De Muziekbeleving opdracht geeft de opdracht zo uit te voeren als omschreven in de offerte.

1.5   De offerte: Dit is een uitgebreide prijsopgave waarin in ieder geval de volgende onderdelen zijn opgenomen:

-       De totaalprijs;

-       Het tarief. Het tarief opgenomen in de offerte geldt alleen voor de offerte waar deze in is opgenomen;

-       Wat de opdracht inhoudt;

-       Hoe de opdracht zal worden uitgevoerd.

1.6   Het tarief: Datgene dat opdrachtgever aan de Muziekbeleving verschuldigd is voor de geleverde diensten.

1.7   Start van de opdracht: De datum van de eerste lesdag zoals in de planning overeengekomen en ondertekend door De Muziekbeleving en de aanvrager.

 

Artikel 2 Het aanvragen van een offerte en geldigheidsduur van een offerte

De opdrachtgever vraagt een offerte aan bij De Muziekbeleving. De offerte zal per mail worden verstrekt aan de opdrachtgever. Na ontvangst van de offerte is de offerte 14 dagen geldig.

 

Artikel 3 Het aangaan van een overeenkomst

De aanvrager gaat de overeenkomst aan met De Muziekbeleving door het ondertekenen van de offerte. Een offerte kan enkele ondertekend worden door een daartoe namens de rechtspersoon bevoegd persoon.

 

Artikel 4 Opdrachtbevestiging

Ondertekening van de offerte door de aanvrager geldt als opdrachtbevestiging voor de Muziekbeleving. Na ondertekening van de offerte zullen de afspraken derhalve worden uitgevoerd zoals in de offerte beschreven.

 

Artikel 5 Wijzigingen

5.1   Wijzigingen door de aanvrager kunnen te allen tijde worden doorgegeven alvorens de offerte wordt ondertekend. De Muziekbeleving zal de wijzigingen aanpassen in de offerte en aan de aanvrager een nieuwe offerte verstrekken waarin deze wijzigingen zijn verwerkt.

5.2 Elke wijziging die wordt doorgegeven na het ondertekenen van de offerte wordt gezien als annulering van een overeenkomst. De annuleringsvoorwaarden staan in deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 6 Annulering van een enkele les of een enkele lesdag door de opdrachtgever 

De Muziekbeleving brengt kosten in rekening wanneer een enkele les of een enkele lesdag wordt geannuleerd. Wanneer dit 7 dagen of korter voor de aanvang van de betreffende les of de betreffende lesdag, dan wordt 100% van het bedrag zoals afgesproken in de overeenkomst gefactureerd. 

In overleg met de opdrachtgever wordt besloten of de geannuleerde les of lessen op een later moment alsnog (tegen de afgesproken tarieven) ingehaald worden. 

Elke annulering die langer dan 7 dagen voor aanvang van de betreffende les of betreffende lesdag wordt doorgegeven kan kosteloos worden geannuleerd. In overleg met de opdrachtgever wordt besloten of de geannuleerde les of lessen op een later moment alsnog (tegen de afgesproken tarieven) ingehaald worden. 


Artikel 7 Annulering van een enkele les of een enkele lesdag door De Muziekbeleving

In geval van uitval van een muziekles door afwezigheid van de vakdocent muziek van De Muziekbeleving geldt het volgende:

De Muziekbeleving stelt alles in het werk om een vervangende vakdocent muziek in te zetten

De Muziekbeleving zal, in overleg met opdrachtnemer en vakdocent muziek, een dag plannen om de uitgevallen lessen in te halen

De Muziekbeleving zal de lesdag, wanneer deze teneinde volledig komt te vervallen, crediteren aan opdrachtgever. Dit geldt wanneer dit de derde of volgende lesdag is in geval dat opdrachtnemer 19 lessen per groep per schooljaar afneemt. Dit geldt ook wanneer dit de vijfde of volgende lesdag is in geval dat opdrachtnemer 38 lessen per groep per schooljaar afneemt. In alle overige aantallen afgenomen lessen zal 10% van de kosten gecrediteerd worden.  


Artikel 8 Annulering van de totale opdracht (nadat ondertekening van de offerte heeft plaatsgevonden)

De Muziekbeleving brengt kosten in rekening wanneer de totale opdracht wordt geannuleerd nadat ondertekening van de offerte heeft plaatsgevonden. Er zal dan een bedrag van 10% van de totale offerteprijs in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

8.1   De Muziekbeleving is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de deelnemer(s) of de opdrachtgever.

8.2   De Muziekbeleving is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade, zowel direct als indirect, noch voor gevolgschade als gevolg van deelname door de deelnemer(s) en of de opdrachtgever aan de uitgevoerde diensten van de Muziekbeleving.

 

Artikel 10 Uitvoering van de opdracht

Bij het onverhoopt niet aanwezig zijn van docent(en) en/of materialen van De Muziekbeleving volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de offerte brengt De Muziekbeleving geen kosten in rekening betreffende de niet aanwezige docent(en) en of materialen. Opdrachtgever en De Muziekbeleving maken in voorkomende gevallen afspraken om de volledige uitvoering van de opdracht gestalte te geven.

 

Artikel 11 Betaling

Betaling geschiedt door de aanvrager, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van De Muziekbeleving. De factuur wordt per mail naar de opdrachtgever verstuurd. In de offerte staan de gemaakte afspraken over de betaalfrequentie.

 

Artikel 12 Klachten

12.1 De Muziekbeleving investeert veel tijd in het traject naar totstandkoming van een opdracht. Hiermee wordt verwacht dat er een optimale dienstverlening ontstaat en de opdrachtgever hetgeen krijgt dat hij zou mogen verwachten. Ondanks dit zorgvuldige proces kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet helemaal tevreden is. Ook dan staat de Muziekbeleving graag in verbinding met de opdrachtgever. De opdrachtgever kan contact opnemen met Floor Looman of Joost Vaneker. De contactgegevens staan op www.demuziekbeleving.nl  

12.2 Het indienen van een klacht of andere uiting van onvrede ontslaat de opdrachtgever nooit van betalingsverplichting.

 

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 In gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, wordt door De Muziekbeleving en de opdrachtgever getracht een oplossing te vinden die voor alle partijen bevredigend is.

13.2 Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overeenkomst en alle andere algemene voorwaarden onverlet. De nietige bepaling wordt geacht te zijn/worden vervangen door een wél geldige bepaling die, zoveel mogelijk, overeenkomt met de bedoeling van partijen en de zin die partijen bij het sluiten van de overeenkomst aan de bepaling mochten toekennen.

13.3 De Muziekbeleving heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op www.demuziekbeleving.nl zullen alle versies met tijdsaanduiding gepubliceerd blijven.

 

Artikel 14 Geschillen

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en De Muziekbeleving is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst, dan wel over de uitleg van de overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de directie van De Muziekbeleving. Indien wenselijk kan het geschil eveneens worden voorgelegd aan een nader te bepalen derde partij welke in overleg wordt gekozen.

14.3 Indien het geschil niet naar tevredenheid van tenminste één der partijen is opgelost, staat het ieder van de partijen vrij het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. Partijen zullen echter eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.4 De bevoegde kamer van de Rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen (waaronder geschillen over de uitvoering van de overeenkomst(en)) kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.